1093606 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (Multimedia and Animation Design)

  • หลักการและทฤษฎีของมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  • ประเภทของแอนิเมชัน
  • การจัดการกับวัตถุ
  • หลักการออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติ และ สามมิติ
  • การใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  • การออกแบบโมเดลลิ่ง
  • การสร้างเท็กซ์เจอร์
  • การสร้างและแปลงชิ้นงาน
  • สร้างงานมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อประยุกต์ใช้กับงานด้านการศึกษา