เพื่อให้นักศึกษาสามารถ อธิบาย วิเคราะห์ หลักการทฤษฎีด้านวัตถุกราฟิก มิติ มิติ ประเภทของภาพและแฟ้มกราฟิกชนิดต่าง ๆ ใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกควบคุมการแสดงภาพวัตถุกราฟิก มิติ   และ มิติ สร้าง แก้ไข กำหนดคุณสมบัติของวัตถุ ตกแต่งกราฟิก กำหนดแสง ตั้งกล้อง เรนเดอร์ สร้างและควบคุมการแสดงผลภาพเคลื่อนไหว