คำอธิบายรายวิชา 

ความหมาย ความสำคัญ ของนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา และสารสนเทศ แนวโน้มแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  เทคโนโลยีการศึกษา  และสารสนเทศสำหรับครู หลักการสื่อความหมาย สื่อการเรียน   การวิเคราะห์ การออกแบบการสร้าง การนำไปใช้ การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

            1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย และคุณค่าของนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา และสารสนเทศ ที่มีต่อการเรียนการสอน

            2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำวิธีระบบประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนการสอนได้

            3.  เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายกระบวนการของการสื่อความหมายและการถ่ายทอดความรู้ได้

            4.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งวัสดุได้เปล่า และอธิบายถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกสื่อการเรียนการสอน เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอนวิชาต่างๆ ได้

            5.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักเกณฑ์ในการเตรียมสื่อการเรียนการสอนก่อนที่จะลงมือใช้ได้

            6.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อนำไปประกอบการสอน และเริ่มดัดแปลง สร้างสรรค์อุปกรณ์ใหม่ๆ ขึ้นใช้อย่างได้ผล

            7.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้องกับลักษณะวิชา กลุ่มผู้เรียน และสถานการณ์

            8.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดเก็บ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างดี และเหมาะสม

            9.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา และอุปสรรคเฉพาะหน้าอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องมือได้