การเรียนออนไลน์ (Online-Learning) คือรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะผ่านเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาโปรแกรม สื่อการสอนออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เสมือนกับการเรียนในห้องเรียนจริง ๆ

        นอกจากนี้ ข้อดีของการเรียนออนไลน์ ยังมีความยืดหยุ่นสามารถเลือกรูปแบบการจัดตารางการเรียนรู้ หรือหัวข้อให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้มากที่สุดได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่หลาย ๆ ท่านก็เลือกนำมาปรับใช้และผสมผสานไปกับการเรียนการสอนแบบ โฮมสคูล (Home School) ด้วย