คำอธิบายรายวิชา  

            หลักการ สมรรถนะ ขอบข่าย และการจัดการเรียนรู้ของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิวัฒนาการ บทบาท คุณลักษะของครู จิตวิทยาการเรียนการสอนของครูเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

            1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ สมรรถนะ ขอบข่าย และการจัดการเรียนรู้ของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้

            2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วิวัฒนาการ บทบาท คุณลักษะของครู จิตวิทยาการเรียนการสอนของครูเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้

            3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

            4. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

            5. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะดิจิทัล ในยุคปัจจุบันและอนาคต